Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN DE RIJK LEIDINGSYSTEMEN B.V. VEENENDAAL
D.D. 15 SEPTEMBER 1995

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
a. De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen en elke met ons afgesloten transactie.
b. Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd.
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van afnemers slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige leveringsvoorwaarden. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren onze voorwaarden.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN
a. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.
b. Uitgebrachte offertes gelden maximaal voor een termijn van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
c. Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt.
d. Het hier in de leden a t/m c voorafgaande is ook van toepassing op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede de door hen gemaakte afspraken.

ARTIKEL 3 MATEN, GEWICHTEN, AFBEELDINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS.
a. De in onze aanbiedingen, uniegidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reklamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.
b. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen alsmede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd komen uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mogen deze publikatie of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking aan derden worden gesteld.

ARTIKEL 4 PRIJZEN
a. Door ons gegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend.
b. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregeling en dergelijke factoren.
c. Indien in een of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze te onzer beoordeling aan te passen.
d. Afnemer is gerechtigd om, indien een prijsverhoging als bedoeld wordt toegepast binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, de gesloten overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk en aangetekend binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging bericht geeft.
e. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en excl. omzetbelasting genoteerd.
f. Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een brutowaarde excl. omzetbelasting) hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens.

ARTIKEL 5 LEVERING
a. Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de konditie: vracht vrij afleveringsadres. Voor orders beneden een telkens door ons vast te stellen faktuurbedrag (excl. omzetbelasting) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslag tarief.
b. Door ons te leveren zaken reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel bij levering op aanvoer van derden de fabrieken of magazijnen van deze derden, hebben verlaten.
c. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico’s te dekken.

ARTIKEL 6 EMBALLAGE
a. Tenzij de zaken door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, worden de verpakkingskosten door ons extra in rekening gebracht.
b. Door ons berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen 1 maand na de datum van de betrokken faktuur vrachtvrij is geretourneerd.
c. Alle kabelhaspels blijven ons onvervreemdbaar eigendom, behoudens uitzonderingsgevallen waarvan wij dan schriftelijk bevestiging verschaffen, worden kabelhaspels voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de betrokken faktuur, in bruikleen verstrekt, waarvoor pro forma fakturering plaats vindt.
d. Indien de genoemde bruikleen periode verstrijkt zonder dat bedoelde haspels zijn geretourneerd, zijn wij bevoegd onze afnemer daarvoor definitief te belasten.
e. Binnen die periode in onbeschadigde en direct bruikbare staat, vrachtvrij retour en ontvangen haspels (mits kompleet met alle daarbij behorende dekplaten) zullen door ons voor de pro forma berekende faktuurprijs worden gecrediteerd. Terugontvangen beschadigde (of inkomplete) haspels welke, te onzer beoordeling kunnen worden gerepareerd (resp.gekompleteerd) zullen door ons worden gecrediteerd voor de pro forma berekende faktuurprijs verminderd met de reparatiekosten (resp. kosten van kompletering).

ARTIKEL 7 LEVERTIJDEN
a. De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd.
b. Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht ons jegens onze afnemer niet tot enige vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding der transaktie of op het niet nakomen van enige verplichting, welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transaktie.
c. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der zaken in gedeelten uit te leveren.
d. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per faktuur, betrekking hebbende op een deellevering betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
e. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transakties op afroep, dat de gekochte zaken zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons bevoegdheden verschaft, hierna in de laatste alinea onder 8 omschreven.

ARTIKEL 8 ANNULERING
a. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transaktie niet van ons kan worden gevergd daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld, zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
b. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering zal de afnemer een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.
c. In geval van onverhoopte niet nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op een daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transaktie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij als dan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transakties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.

ARTIKEL 9 BETALINGEN
a. De betaling der fakturen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen dertig dagen na faktuurdatum, hetzij te onzen kantore, hetzij op een onzer giro- of bankrekeningen.
b. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren.
c. Betaling op andere wijze, in het bijzonder ter handstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
d. Bij niet tijdige algehele betaling van faktuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het hiervoor in de laatste alinea onder 8 bepaalde en onverminderd het verschuldigd zijn van de kredietbeperkingstoeslag gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige faktuurbedragen, welke kosten door ons berekend zullen worden over het/ de betrokken faktuurbedrag(en), inklusief vorenbedoel de kredietbeperkingstoeslag,naar een kredietkostenvergoeding van 1 % per maand (welk kostenpercentage door ons, te onzer beoordeling, zal kunnen worden verhoogd of verlaagd) vanaf 30 dagen na de faktuurdatum.
e. Ook zijn wij bevoegd de uitlevering van zaken, behorende tot de betrokken of andere transakties op te schorten.
f. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig achten onze vordering(en) ter inkasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde inkasso maatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van inkasso maatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keus kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15 procent (met een minimum van € 100,00) berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag en daaronder begrepen de kredietkostenvergoeding).
g. Wij behouden ons voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het ook op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, cessies, hypotheek, pand, eigendomsoverdracht tot zekerheid of borgtocht.
h. Wij zijn tevens bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours resp. voortaan slechts onder rembours te leveren voor zoveel nodig in afwijking van de getroffen afspraken.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID
Mocht de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan 3 maanden, dan zijn wij bevoegd de transaktie voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Het eigendom van door ons geleverde zaken gaat eerst op de afnemer over zodra deze ons alles heeft voldaan wat aan ons terzake van de levering van die zaken (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, inklusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen en vergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is.
b. Indien de afnemer de zaken heeft doorgeleverd voordat het eigendom aan hem is overgegaan wordt de afnemer van onze afnemer bewaarder van de zaken ten opzichte van ons; Onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken.
c. De bewaarder moet op de eerste aanmaning onzerzijds de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de zaken.
d. Zolang het eigendom niet op de afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen.
e. Indien onze afnemer onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingen voldoet zijn wij bevoegd om de door ons geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling verkregen is, als ons eigendom op te vorderen zowel bij onze afnemer als bij derden na doorlevering als vorenbedoeld.
f. Onze afnemer zal door ons met het oog op de terugneming van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die te onzer beoordeling aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende schade.

ARTIKEL 12 GARANTIE
a. Garantie wordt slechts verleend op eventuele fabrikagefouten en/of defekten in het normale gebruik van de zaken overeenkomstig hun gebruikelijke en normale bestemming, mits zulks niet te wijten is aan onoordeelkundige opslag, behandeling of onjuist gebruik en slechts in het geval, dat de afnemer ook aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
b. Dit alles geldt mits aan de zaken niet door anderen is gerepareerd of gewerkt.

ARTIKEL 13 REKLAMATIES
a. Reklamaties moeten binnen 6 werkdagen na de dag van aflevering van de zaken door de afnemer schriftelijk en aangetekend bij ons worden ingediend, vergezeld van de betrokken paklijst.
b. De mondelinge reklamaties en reklamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.
c. Op zaken van onze magazijnen afgehaald, worden alleen bij afgifte reklamaties in behandeling genomen.
d. Het indienen van reklamaties ontheft de afnemer niet van de betaling overeenkomstig de faktuur.

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID
a. Onze aansprakelijkheid terzake van de overeenkomst is beperkt tot onze garantieverplichtingen.
b. Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de afnemer of derden mocht ontstaan, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld van ons of onze werknemers.
c. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/ of schade direkt en/ of indirekt voortvloeiende uit de inhoud van de door ons verstrekte adviezen en/ of voorstellen.
d. Voorts aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid indien de levertijd meer gaat belopen dan 3 maanden. Wij zijn dan bevoegd de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 15 BEVOEGDE RECHTER
Alle tussen ons en de afnemer gerezen geschillen zullen voorgelegd worden aan de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter en zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.